Home > Programma

 

Een wereldverbeteraar zijn in Laren.

De natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is het waardevolste dat er is; biodiversiteit levert zuurstof, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond en is de basis van het leven. We moeten zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst.

We zullen de klimaatcrisis aan moeten pakken. Als we niet snel in actie komen, laten we niet alleen een onleefbare wereld achter, maar wordt de aarde straks ook onbewoonbaar. Dat betekent: alles van waarde beschermen en wat schaars is eerlijk verdelen. Zuinig omgaan met de aarde mag geen loze kreet zijn, het is letterlijk van levensbelang.

In Laren bepalen we niet de wereldgeschiedenis. Andersom zijn wij wel deel van deze wereld. Tegen deze achtergrond is het niet meer dan logisch dat wij naar vermogen onze bijdrage aan een duurzamere en daarmee betere wereld leveren, te beginnen in Laren en ook niet in de laatste plaats voor de komende generaties.

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN* zijn onze leidraad. We vertalen ze naar Larense omstandigheden en Larense schaal. Dat betekent dat Groene Larense politiek is gericht op een ecologisch duurzame samenleving, gekoppeld aan idealen als sociale rechtvaardigheid en basisdemocratie.

* Meer informatie over SDG oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunt u hier vinden: Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen – Verenigde Naties – Nederlands (unric.org)

 

1. Natuur vooropstellen

De natuur met haar verscheidenheid aan planten, dieren en ecosystemen is het waardevolste dat er is; biodiversiteit levert indirect zuurstof, schoon water, een stabiel klimaat en vruchtbare grond en is de basis van de natuur en ons leven. We moeten zorgen voor een leefbare aarde, nu en in de toekomst. Hoewel niet veel, er is nog tijd om het tij de keren. Laten we die tijd goed benutten en alle zeilen bijzetten om alles van waarde te beschermen en wat schaars is eerlijk te verdelen. Zuinig omgaan met de aarde mag geen loze kreet zijn, het is letterlijk van levensbelang, juist op kleine schaal.

Wat betekent dat voor Laren?

 • Duurzame initiatieven, projecten en organisaties m.b.t. wonen, welzijn, energie en natuur ondersteunen;
 • Mensen helpen om te denken en te handelen ten gunste van de natuur;
 • Zeer snel verduurzamen van gemeentelijk vastgoed (raadhuis, sporthal e.d.);
 • Ontstening en ruimte geven aan groen;
 • Verplichte her-plant en ongehinderde groei bij bomenkap;
 • De Coeswaerde een natuurlijke vijver met leven in en om de vijver;
 • Meer variatie in groen in het dorp;
 • Geen gebruik van gif door de gemeente bij het beheer van openbaar groen;
 • Garantiefonds op de investering gedaan in verduurzaming van een woning;
 • Laren vervult een voortrekkersrol in de energietransitie;

   * Meer informatie over SDG oftewel duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunt u hier vinden: Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen – Verenigde Naties – Nederlands (unric.org)

   2. Op zoek naar een nieuw evenwicht tussen economie en natuur

   We leven in een periode dat we de economie niet langer op de automatische piloot verder kunnen laten denderen. Bewust en gericht ingrijpen is noodzakelijk met als doel om meer welzijn te creëren voor zoveel mogelijk mensen.

   Welzijn kan welhaast onbeperkt groeien waar een alsmaar groeiende welvaart de natuurlijke grenzen allang heeft overschreden. Het belang van een gezonde natuur voor de economie kunnen we niet overschatten, het is zijn levensader.

   Op lokaal niveau is Laren een knooppunt in een globaal netwerk. Wat wij hier doen heeft evenveel impact als wat de burgers in wereldsteden doen. Wij kunnen toonaangevend meedoen in de transitie naar een bottom-up economie en samenleving. Globaal denken en lokaal acteren.

      Wat betekent dat voor Laren?

   • Projecten om digitale technologie in te zetten voor de lokale economie;
   • Winkels met ‘bricks en clicks’ en ‘the store as a warehouse’;
   • Leegstaande winkels gebruiken voor netwerk van duurzame start-ups;
   • Vergroten van het aanbod in Laren van biologische en duurzame producten;
   • Herinrichting Nieuweweg tot voetgangersgebied met veel minder steen en meer groen;
   • Vrijwillige ‘belasting’ voor vermogende inwoners, ten gunste van een lokaal ontwikkelingsfonds;
   • Investeringsfonds voor private equity in lokale projecten en ondernemingen;
   • Aanbestedingstrajecten BEL-gemeenten waar mogelijk circulair en ecologisch inrichten;
   • Vertaling van ‘Duurzaam land’ in het regeerakkoord naar lokaal zinvolle initiatieven

     

    3. Eerlijke verdeling van welvaart en welzijn

    Alles wat leeft hier op aarde heeft evenveel recht op wat de aarde ons biedt, op welvaart en welzijn. De ene persoon is niet minder dan een ander, mensen zijn niet belangrijker dan het overige leven op aarde. We zorgen voor elkaar en onze omgeving en houden rekening met elkaar zodat iedereen de benodigde zorg krijgt en niemand in armoede hoeft te leven. Welzijn is meer dan niet ziek zijn. Het betekent ook kans op plezier in het leven en deel uitmaken van de gemeenschap.

     Wat betekent dat voor Laren?

    • Iedereen krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft;
    • Een loket waar de bewoners met hun vragen terecht kunnen;
    • Gezond en duurzaam gedrag stimuleren en mogelijk maken via sportverenigingen en andere organisaties;
    • Sportfaciliteiten ondersteunen;
    • Initiatieven die sociale samenhangen bevorderen ondersteunen;
    • Brinkhuis; activiteit voor jong en oud en jong met oud;
    • Kleine duurzame en geluidsarme festivals die lokale gemeenschapszin verrijken;
    • Een levendige Brink;

      

     4. Politiek van en voor iedereen

     De beslissingen met betrekking tot ons dorp moeten door ons als dorpelingen bepaald worden. Hierbij moeten we zorgen voor een evenwichtige inbreng van alle dorpelingen ongeacht sociaal economische status.
     Nu kun je vooraf voorspellen welke kleine groep burgers de volgende vergadering van de raad of commissie bij zal gaan wonen. Het Larense bestuur is zo in de handen van te weinig mensen en dat is jammer. Echte burgerparticipatie moet serieus genomen worden en er moet actief gewerkt worden aan meedenken en meebeslissen. Zo komen we tot een betrokken, betrouwbare en transparante overheid.

      Hoe kan dit veranderen in Laren? 

      

     • Larense bewoners mee laten denken en beslissen over de omgeving, de inrichting van het dorp, klimaatmaatregels;
     • Nadenken en meebeslissen over de belastingen van het dorp;
     • Gemeenteraad vergadert in Laren;
     • De informatie voor de burgers is begrijpelijk en makkelijk bereikbaar;
     • De gemeente is aanwezig in het centrum van Laren;
     5. Een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen

     Een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht zijn afkomst of ideeën. Een gemengde samenleving verrijkt en schept mogelijkheden voor ontwikkeling.
     Speciale aandacht moet uitgaan naar wonen. De woningmarkt wordt gedomineerd door een beperkt aantal partijen: Investeerders en projectontwikkelaars kopen huizen en ruimte niet om in te wonen, maar om zo veel mogelijk geld te verdienen. Prijzen worden omhooggestuwd, waardoor steeds minder mensen een betaalbare woning kunnen vinden. 40.000 jongeren in Nederland zijn dakloos.
     Ook Laren heeft een verantwoordelijkheid om dit probleem op te lossen. De oplossingen liggen niet voor het oprapen maar Groen Laren wil hierin het voortouw nemen.

      Mogelijkheden in Laren:

     • Voorrang voor betaalbare woningbouw en geen verdere ontwikkeling van een dure appartementen(complexen);
     • Ontwikkelen en ondersteunen van woningbouw, met name voor starters en jongeren, zoals ‘tiny houses’;
     • Stimuleren van doorstroming op de woningmarkt richting passende huisvesting;
     • Mogelijkheden bieden huizen te splitsen en kangoeroe woningen te bouwen;
     • Projectontwikkelaars niet alleen laten bouwen voor de happy few;
     • Mensen die hier werken moeten hier kunnen wonen en mensen die hier wonen moeten hier kunnen werken;
     • Investeren in duurzaam bouwen
     6. Schoon en veilig vervoer

     Voorrang voor langzaam verkeer en het stimuleren van milieuvriendelijker vervoer, waaronder fietsvervoer.
     Er moet extra geïnvesteerd worden in de aanleg en het onderhoud van veilige fietspaden. Terugdringen van gemotoriseerd vervoer en het stimuleren van andere vormen van vervoer en distributie.

      Wat betekent dit voor Laren?

     • De doorgaande dorpenroutes naar Eemnes en Blaricum worden slim en afgewogen vernauwd;
     • Vervangende parkeergelegenheid onder het hertenkamp;
     • Het centrum wordt ingericht als ‘Fietsstraat – auto te gast’;
     • Herinrichting Nieuweweg tot voetgangersgebied met minder steen en meer groen;
     • Bezoekers gaan parkeergeld betalen;
     • Toegankelijk voor ouderen, kinderwagens en gehandicapten;
     • OV verbeteren, met name de verbinding naar de trein;
     • Onderzoek ondertunneling A1 ten gunste van natuur en sociale woningbouw;
     7. Ruimte voor de jeugd

     In Laren woont een ruim meer dan gemiddeld groot aantal ouderen. Dit vertaalt zich nu nog in beleid, maatregelen en aandacht voor voorzieningen die voornamelijk op deze doelgroep gericht zijn. Willen we dat ook onze kinderen en toekomstige generaties in een duurzamere en sociaal rechtvaardigere wereld kunnen leven dan moeten we vandaag hier in Laren beginnen eraan te bouwen. Aandacht voor de jeugd en goed onderwijs zijn daarom van groot belang. Het beleid hierin is grotendeels afhankelijk van het beleid van de landelijke overheid. In Laren willen wij daar waar mogelijk accenten zetten.

     In Laren gaan wij:

     • Zorgen voor goede en toegankelijke kinderopvang;
     • Met voorrang aandacht besteden aan schoolgebouwen en de fysieke leeromgeving;
     • Extra onderwijspakketten met aandacht voor een gezonde leefstijl en aandacht voor duurzaamheid aanbieden;
     • Het Larense verenigingsleven ondersteunen bij het ontwikkelen en aanbieden van sport en cultuur gericht op de jeugd;
     • Het welbevinden van onze jeugd monitoren;
     • Jeugdgezondheidszorg zonder beperkingen toegankelijk en beschikbaar maken.
     • Ruimte en plekken voor jongeren creëren;

       

      Share This