Home > Privacyverklaring

Privacyverklaring

1. Verantwoordelijke

Groen Laren (verder aangeduid met GrL), ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83002782 en statutair gevestigd aan De Bazelweg 23, 1252 AK Laren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We vinden uw privacy erg belangrijk en zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u met ons deelt zorgvuldig worden behandeld. In deze privacyverklaring lichten we graag toe hoe we dat doen. Hebt u hier vragen over, dan helpen we u graag! U kunt ons bereiken via

Contactgegevens:
Groen Laren
De Bazelweg 23
1252 AK Laren
Website: groenlaren.nl
E-mail: post@groenlaren.nl

2. Welke gegevens verwerkt GrL en voor welk doel

2.1 Persoonsgegevens en gegevens

In dit privacy- en cookiebeleid wordt beschreven hoe GrL omgaat met de informatie die gegenereerd wordt tijdens het bezoeken van onze website en bij gebruikmaking van onze diensten (online & offline). De informatie kan bestaan uit gegevens of persoonsgegevens. Met persoonsgegevens bedoelen wij alle gegevens die u als persoon identificeren. Alle persoonsgegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij via deze site verwerken:

 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type

GrL verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van de inschrijfformulieren op onze website en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij op die manier verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • IBAN / Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie en/of telefonisch

2.2 GrL verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Om de functie en de werking van de eigen website op https://groenlaren.nl en om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren teneinde de bezoeker beter van dienst te kunnen zijn in de verstrekking van informatie op haar site.

Om de gebruikte computer en apparaat te kunnen traceren in het geval van misbruik of onrechtmatige handelingen in verband met bezoeken aan of gebruik van onze website.

Verder gebruiken we de IP-adressen om uw locatie te bepalen (op stadsniveau).

Wanneer u onze website bezoekt, registreren wij het IP-adres van uw computer, locatiegegevens, uw browserinstellingen en apparaat type. Het IP-adres is het numerieke adres van de computer die wordt gebruikt om de website te bezoeken. Browserinstellingen kunnen het type browser dat u gebruikt omvatten, evenals de browsertaal en tijdszone. Wij verzamelen deze informatie zodat we de gebruikte computer kunnen traceren in het geval van misbruik of onrechtmatige handelingen in verband met bezoeken aan of gebruik van onze website. Verder gebruiken we de IP-adressen om uw locatie te bepalen (op stadsniveau) en om bij te houden hoeveel unieke ip’s er per jaar op de website komen. De informatie m.b.t. internetbrowser en apparaat type gebruiken we om de werking van de site in de verschillende browsers te monitoren en te verbeteren teneinde een betere gebruikservaring aan de bezoekers aan onze website aan te kunnen bieden.

Ip-adressen worden niet gekoppeld aan persoonlijke informatie; De geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens zijn niet bedoeld om u als individu te herleiden.

De via e-mail en door derden verstrekte persoonsgegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uitdrukkelijk van tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever. Persoonlijke informatie en persoonsgegevens verstuurd middels het invulformulieren blijven vertrouwelijk. GrL verstrekt informatie als naam, adres, woonplaats, e-mailadres nooit aan derden zonder uitdrukkelijke van tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever. Naam, adres, woonplaats en e-mailadres worden door ons gebruikt om contact met u op te nemen naar aanleiding van uw vraag of verzoek. We zullen die persoonsgegevens niet delen, verkopen, ruilen of een derde party toestemming geven om de gegevens te gebruiken voor commerciële doeleinden.

Er is bij GrL geen sprake van besluiten via geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van GrL) tussen zit.

2.3 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via post@groenlaren.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

2.4 Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar GrL verzendt, is het mogelijk dat GrL die berichten bewaart. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. GrL zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij mocht beschikken. GrL heeft ook een formulier om lid te worden op haar website. De verstuurde gegevens zullen door GrL vertrouwelijk worden behandeld. De (e-mail)adressen worden alleen gebruikt om contact te kunnen onderhouden betreffende de aanmelding indien dat nodig mocht zijn. GrL gebruikt geen e-mailadressen voor het retargeting voor advertenties noch voor enig ander marketingdoeleinde.
Gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. De gegevens worden opgeslagen onder een beveiligde https-verbinding op een beveiligde server van een derde partij, te weten Antagonist. GrL zal deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover zij mocht beschikken.

2.5 Social media

Op deze site van GrL staat een verwijzing naar Facebook en Instagram van GrL. Dit doet GrL om specifieke content van haar website te delen via Facebook, Instagram en vice versa om de bezoekers aan deze website optimaal te kunnen informeren met actuele informatie.
Lees de privacyverklaringen van Facebook en Instagram om te weten hoe zij met privacy omgaan.
GrL gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy- en cookiebeleid tenzij GrL van tevoren uw toestemming hiervoor heeft verkregen. Die toestemming kan blijken uit het feit dat u per e-mail of anderszins een vraag stelt aan GrL.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

GROEN LAREN verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten m.b.t. lidmaatschap, donateurschap en/of deelname aan projecten
 • Voor deelname aan sommige projecten vragen wij uw IBAN/rekeningnummer om uw betaling te kunnen koppelen aan uw inschrijving.
 • GrL verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

4. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan noodzakelijk is. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren. Hebt u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met post@groenlaren.nl.

5. Delen van persoonsgegevens met derden

GrL verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

GrL gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

7. Links naar websites

Op deze website van GrL staan links naar externe websites van bedrijven en instellingen als wij denken dat die informatie waardevol voor u is. Onze opname van dergelijke links impliceert niet onze onderschrijving van dergelijke websites. Wij hebben geen controle over de inhoud van dergelijke websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de derde partij of hun beleid en praktijken. Wij hebben geen controle over hoe deze derden omgaan met de Privacy wetgeving en we raden u aan om het privacybeleid van deze websites van derden zelf goed door te nemen, omdat hun procedures omtrent het verzamelen, behandelen en verwerken van persoonsgegevens kunnen afwijken van de onze.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GrL en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar post@groenlaren.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. GrL wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

9. Beveiliging persoonsgegevens: Vragen en contact

GrL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij hopen dat u onze zorgvuldig opgestelde privacy- en cookiebeleid vertrouwt en ons toestemming geeft om uw gegevens te mogen verwerken. Als u vragen heeft over dit privacy- en cookiebeleid, kunt u contact opnemen met GrL. Ook als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via post@groenlaren.nl

10. Wijzigingen in het privacy- en cookiebeleid

Het is niet ondenkbaar dat ons privacy- en cookiebeleid in de nabije toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Het is daarom raadzaam om deze pagina met onze privacyverklaring en ons cookiebeleid regelmatig te raadplegen.
Deze pagina is voor het laatst aangepast op 6 juli 2021.

Share This